Privacyverklaring Q5

Zo gaan wij om met jouw privacy

Q5 respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Q5 worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.Q5newstyle.com (hierna: “de website”). Q5 acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Q5 zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

Q5 verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

1 | Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Q5 of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u een overeenkomst met Q5 hebt gesloten met betrekking tot bijvoorbeeld het verzorgen van een optreden door Q5 of wanneer u daarvoor een verzoek bij Q5 hebt ingediend.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, verwerkt Q5 uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals met door Q5 ingeschakelde externe dienstverleners die Q5 bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst betrekt.

2 | Een gerechtvaardigd belang van Q5.

Van deze grondslag is sprake bij:

  1. het door Q5 automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Q5 ingeschakelde hostingpartij. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Q5 deugdelijk te kunnen laten werken;
  2. het door Q5 verwerken van persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf aan Q5 zijn verstrekt. Dit is aan de orde wanneer persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers van Q5 worden aangeleverd door boekingskantoren waarbij Q5 is aangesloten;
  3. het door Q5 verstrekken van persoonsgegevens van zijn klanten, zoals op facturen weergeven, aan een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van Q5 te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Q5 tevens gebruik van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen;
  4. het gebruik van clouddiensten, zoals Google Drive voor de opslag van persoonsgegevens;
  5. het gebruik van een CRM-systeem voor de opslag van gegevens van opdrachtgevers en andere relaties van Q5;
  6. het gebruik van nieuwsbriefsoftware om de door u gevraagde nieuwsbrieven te verzenden;
  7. het gebruik van berichtenuitwisselingsprogrammatuur, zoals een WhatsApp-button op de website, om gebruik van de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan Q5 te kunnen aanbieden.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Q5 uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

3 | Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

  1. u telefonisch, per e-mail, middels de berichtenfunctie of het contactformulier op de website of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met Q5, of wanneer u zich inschrijft voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt of zich inschrijft voor ontvangst van nieuwsbrieven;
  2. Q5 uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Q5 meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Q5 u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt Q5 uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

4 | Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Q5 moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Europese Economische Ruimte

Q5 slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Q5 verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Q5 daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Q5 er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Q5 zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Q5 hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie Q5 persoonsgegevens deelt. De personen die onder verantwoordelijkheid van Q5 vallen, evenals door Q5 ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Voor zover Q5 de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Q5 de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Q5, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Q5 gebruikt

Q5 gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Q5 gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Q5 gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Q5 te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Q5 een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Q5 verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Q5 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Q5 zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Q5 slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Q5 legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Q5, kunt u contact opnemen met Q5. Q5 helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Q5 of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Contact

Phone

Direct contact:

085 - 130 45 20

Placing an option carries no obligations!

Bookings

nederland Q5 Entertainment Group
+31 (0) 85 130 45 20
info@q5newstyle.com

duitsland Kampling Musik-Agentur
+49 (0) 54 59 97 14 50
+49 (0) 1 72 53 09 102
info@kampling-musikagentur.de

About Q5

Q5 is the ultimate combination of a dynamic live-band amplified by the beats of a DJ. Five talented entertainers take you into a unique live experience, fully packed with show and interaction.

Stuur mij de rider!

Je wordt niet ongevraagd lid van een nieuwsbrief. Beloofd!