Algemene voorwaarden Q5

Zo werken wij

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Q5: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ootmarsumsestraat 411, 7603 AJ te Almelo, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 09214344.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Q5 een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de opdrachtgever en Q5 gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Q5 zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verzorgen van een optreden.
 6. Optreden: het tussen partijen overeengekomen muziekoptreden op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, inclusief alle daarbij overeengekomen aanverwante dienstverlening van Q5, zoals op- en afbouwwerkzaamheden.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de opdrachtgever gericht aanbod van Q5 en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Op de overeenkomst is voorts van toepassing de door Q5 aan de opdrachtgever verstrekte rider, alsook de eventuele zogenoemde ‘technische rider’.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Q5 worden betrokken.
 3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals door middel van het tussen partijen ondertekende contract. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. In geval van onderlinge strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de (technische) rider als bedoeld in lid 1, prevaleert het bepaalde in de (technische) rider.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Q5 tot het verzorgen van een optreden vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Q5 kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door Q5 worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Q5 dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Q5 dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat beide partijen het daartoe tussen hen opgemaakte contract hebben ondertekend en de opdrachtgever zowel de gewone als eventuele technische rider heeft ondertekend.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Q5 is gerechtigd om niet aan Q5 ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij het optreden te betrekken, dan wel op verzoek van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel aan een of meerdere derden over te laten.
 2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Q5 is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in lid 1, evenmin als voor gebreken van zaken die deze derden bij de uitvoering van de overeenkomst hebben betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in lid 1. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Q5, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Q5, zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake de uitvoering van de overeenkomst willen beperken. Q5 gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN EN VER PLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Q5 voert het overeengekomen optreden uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard en/of strekking van de te verrichten prestaties daaraan niet in de weg staan, verbindt Q5 zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Q5 is gerechtigd om foto- en/of video-opnamen te maken van het feitelijke optreden en deze content te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Q5, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Q5 voorgeschreven wijze, aan Q5 verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de opdrachtgever Q5 steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om tijdig vóór de uitvoering van het optreden zorg te dragen voor:
  • een vrij toegankelijke en voor het optreden geschikte locatie van uitvoering;
  • de aanwezigheid van een professioneel en stevig podium, inclusief stagebarriers of dranghekken, e.e.a. volgens de nadere instructies van Q5 zoals opgenomen in de rider;
  • het verkrijgen van toegang tot de plaats van uitvoering vanaf circa vier uur vóór aanvang van het feitelijke optreden;
  • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van het optreden door Q5 worden meegebracht;
  • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs van de opdrachtgever te vergen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, alsmede het treffen en handhaven van alle maatregelen teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  • het voldoen aan alle andere en aanvullende verplichtingen van de opdrachtgever zoals overeengekomen middels de (technische) rider.
 5. Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zaken ter beschikking stelt van Q5 of in gebruik geeft aan Q5, staat hij ervoor in dat hij die zaken krachtens een schadeverzekering voldoende heeft verzekerd. Q5 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Q5.
 6. Indien op of bij locatie van uitvoering van het optreden schade aan goederen van Q5 of van de door hem bij de overeenkomst betrokken derden, waaronder zijn/hun voertuigen mede begrepen, wordt veroorzaakt door het publiek dat zich op of bij de locatie van uitvoering bevindt, wordt deze schade volledig door de opdrachtgever vergoed. Ook andere door Q5 of de bedoelde derden geleden schade veroorzaakt als gevolg van een andere aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, zal door de opdrachtgever worden vergoed. Het totale schadebedrag wordt zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aan Q5 uitbetaald, doch uiterlijk binnen één maand na het toebrengen van de schade. Q5 beveelt de opdrachtgever aan zich middels een (evenementen)verzekering tegen voornoemde risico’s te verzekeren.
 7. Q5 dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van het optreden van belang zijn.
 8. De opdrachtgever staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Q5 van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 9. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in di t artikel, is Q5, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de eventuele vertragingsschade en/of extra kosten gemaakt om de tekortkoming van de opdrachtgever ten behoeve van de tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst ongedaan te maken, door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, maakt Q5 aanspraak op betaling van de volledige overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten als ware Q5 in staat gesteld de overeenkomst volledig uit te voeren.
 2. In geval van annulering van de overeenkomst door een consument, geldt in afwijking van het bepaalde in het vorige lid dat de consument slechts gehouden kan worden aan Q5 te voldoen alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte onkosten, en indien zulks niet bij deze onkosten is inbegrepen, de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden gewijzigd. Q5 zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Q5 zal de opdrachtgever tijdig informeren over de doorberekening van deze kosten, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Q5 gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan het optreden zal worden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Q5 de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Q5 zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Q5 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Wijzigingen van de overeenkomst vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg tussen partijen en worden op verlangen van Q5 schriftelijk vastgelegd. Ook indien de wijzigingen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten te voldoen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Q5 tot het verzorgen van een optreden vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Q5 kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door Q5 worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Q5 dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Q5 dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat beide partijen het daartoe tussen hen opgemaakte contract hebben ondertekend en de opdrachtgever zowel de gewone als eventuele technische rider heeft ondertekend.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 8. | ARBEIDSRELATIE

 1. Met het optreden van Q5 ontstaat geen dienstbetrekking, maar hierdoor kan wel de artiestenregeling van toepassing zijn (art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen)). De band kiest er echter voor om geen gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om geen loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt voor alle leden van de band. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) uitbetalen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT EN STAKING OPTREDEN

 1. Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake in geval van onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Q5 zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel extra inspanningen en/of kosten kan nakomen. Naast hetgeen onder overmacht in de wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan, kunnen de volgende omstandigheden leiden tot een beroep van Q5 op overmacht: gevaarlijke weersomstandigheden, mobilisatie, oorlog, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, terrorismedreiging, een dag van nationale rouw, natuurrampen, ziekte van of bijzondere persoonlijke omstandigheden betreffende een belangrijk aantal band- of crewleden zonder dat deze redelijkerwijs (tijdig) kunnen worden vervangen en het niet, niet tijdig of niet deugdelijk voldoen door een derde aan zijn verplichtingen jegens Q5.
 2. In geval van overmacht is Q5 gerechtigd:
  1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op schadevergoeding anders dan kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs. De eventueel reeds onherroepelijk door Q5 gemaakte kosten komen evenwel voor rekening van de opdrachtgever, óf;
  2. in overleg met de opdrachtgever het optreden te verplaatsen naar een andere tijd en/of datum. In geval zulks leidt tot extra kosten voor Q5, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever blijft de volledige overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten aan Q5 verschuldigd indien de overeenkomst wordt ontbonden dan wel het feitelijke optreden wordt gestaakt als gevolg van een overmachtsituatie gelegen aan de zijde van de opdrachtgever dan wel een omstandigheid die redelijkerwijs aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, waarvan onder meer sprake is in geval de opdrachtgever enige noodzakelijke vergunning of ontheffing voor het feitelijke optreden niet verkrijgt, dan wel sprake is van staking van het feitelijke optreden door weersomstandigheden of andere van buitenkomende invloeden. Partijen kunnen in een dergelijk geval evenwel uitdrukkelijk overeenkomen het bepaalde in lid 2 onder b toe te passen, doch Q5 kan daartoe niet worden verplicht.
 4. Indien tijdens het feitelijke optreden door het aanwezige publiek met drank of andere goederen naar het podium wordt gegooid, is Q5 gerechtigd het optreden blijvend te staken. Het vorige lid vindt in dat geval overeenkomstige toepassing. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever te voorkomen dat het publiek zich onbehoorlijk gedraagt.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Q5 is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Q5 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Q5 in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Q5 gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Q5 op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die Q5 ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Q5 de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN, (MUZIEK)RECHTEN EN BETALINGEN

 1. Het door partijen ondertekende schriftelijke contract vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventueel bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten. Alle door opdrachtgever aan Q5 verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan Buma/Stemra met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de afdracht van deze rechten met de betreffende organisatie(s). Als Q5 door nalatigheid en/of niet juist handelen van de opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Q5 gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Tenzij partijen bij totstandkoming van de overeenkomst dan wel naderhand contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden middels overboeking.
 3. De volledige betaling dient vóór de dag van het optreden te zijn voldaan. Op facturen hanteert Q5 een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, doch kan Q5 daarvan in individuele gevallen afwijken.
 4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, schade als gevolg van enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede schade als gevolg van een andere omstandigheid die niet aan Q5 kan worden toegerekend.
 2. Q5 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Q5 is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Q5 in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Q5 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Q5 toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht Q5 aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Q5 te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Q5 hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Q5 ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Q5 is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Q5 betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Q5 nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Q5 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Q5 dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de dienstverlening van Q5 niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet onverwijld na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan door de opdrachtgever, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Q5.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Q5 van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Q5 toerekenbaar is. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever Q5 van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Q5 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Q5 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Q5, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Q5 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Q5 aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Contact

Phone

Direct contact:

085 - 130 45 20

Placing an option carries no obligations!

Bookings

nederland Q5 Entertainment Group
+31 (0) 85 130 45 20
info@q5newstyle.com

duitsland Kampling Musik-Agentur
+49 (0) 54 59 97 14 50
+49 (0) 1 72 53 09 102
info@kampling-musikagentur.de

About Q5

Q5 is the ultimate combination of a dynamic live-band amplified by the beats of a DJ. Five talented entertainers take you into a unique live experience, fully packed with show and interaction.

Stuur mij de rider!

Je wordt niet ongevraagd lid van een nieuwsbrief. Beloofd!